1-4/03 LA TAIMADA – Lo.Li.Ta – La Muerte


Event Details


LO.Li.TA: “La punta de la llengua emprèn un viatge de tres passos des de la vora del paladar per recolzar-se, en el tercer, al llindar de les dents” Lolita. Vladímir Nabókov.

Lolita, la que tots pensem en pronunciar aquest nom, s’escriu amb tres síl·labes doloroses. Lolita, diminutiu de Dolores, es pronuncia amb Dolorosa sensualitat. Un fonema és una imatge mental d’un so i els fonemes com tots els sons, manquen de significat. Lo.Li.Ta és alhora significant i significat, una sonoritat amb gran capacitat per oferir imatges: la innocència, la bellesa objectual i la degradació.

LA MORT: Hi ha imatges eternes. El cos inert és una d’aquestes imatges. Admirar la seva bellesa i observar la desprotecció del cos, ens fa fràgils als qui mirem. La Mort treballa amb aquesta essència; la de obligar-nos a mirar bellesa, fragilitat i pèrdua. [+ info]

LO.LI.TA: “La punta de la lengua emprende un viaje de tres pasos desde el borde del paladar para apoyarse, en el tercero, en el borde de los dientes”. Lolita. Vladímir Nabókov.

Lolita, la que todos pensamos al pronunciar ese nombre, se escribe con tres silabas dolorosas. Lola, diminutivo de Dolores, se pronuncia con dolorosa sensualidad. Un fonema es una imagen mental de un sonido y los fonemas como todos los sonidos, carecen de significado. Lo.Li.Ta es a la vez significante y significado, una sonoridad con una gran capacidad para ofrecer imágenes: la inocencia, la belleza objetual y la degradación.

LA MUERTE: Hay imágenes eternas. el cuerpo inerte es una de estas imágenes. Admirar su belleza y observar la desprotección del cuerpo, nos vuelve frágiles a los que miramos. La Muerte trabaja con esta esencia; la de obligarnos a mirar belleza, fragilidad y pérdida. [+ info]

LO.LI.TA: “The tip of the tongue taking a trip of three steps down the palate to tap, at three, on the teeth.” Lolita. Vladimir Nabókov.

Lolita, the one we all think of when pronouncing that name, is written with three painful syllables. Lolita, a diminutive of Dolores, is pronounced with a painful sensuality. A phoneme is a mental image of a sound, and phonemes, as all sounds, lack meaning. Lo.Li.Ta is at the same time signifier and signified, a sound with great capacity for providing images: innocence, objectified beauty and degradation.

DEATH: there are eternal images; an inert body is one of these images. To admire its beauty and observe its unprotectedness makes we who look fragile. Death works with this essence; that of forcing us to look at beauty, fragility and loss. [+ info]

Written By
More from Antic Teatre Read More