8-11/02 CLARA GARCÍA FRAILE – Oficina de Donaciones de Historias de Amor (al bar del Antic)

Evento al Bar del Antic Teatre

Event Details


Vine amb els teus amants (ficticis o no) a donar la vostra història d’amor a l’arxiu de l’ODHA. És un gest indolor i anònim que pot salvar la vida d’una persona. També en pots sol·licitar una si et fa falta…

L’ODHA (Oficina de donacions d’històries d’amor) transfereix històries d’amor de persones que les tenen a persones que les necessiten per motius poètics, polítics, burocràtics o del cor – en especial a aquelles que necessiten casar-se per aconseguir asil o permisos de treball i residència a la UE però que en realitat no tenen una història d’amor.

Registres civils d’arreu del món ja estan sent infectats amb més i més històries reciclades: linears narratius amorosos que tenen cabuda en una llei en què els boscos dels nostres amors viscuts mai podran ser continguts. [+ info]

Ven con tus amantes (ficticios o no) a donar vuestra historia de amor al archivo de la ODHA. Es un gesto indoloro y anónimo que puede salvar la vida de una persona. También puedes solicitar una si te hace falta…

La ODHA (Oficina de Donaciones de Historias de Amor) transfiere historias de amor de personas que las tienen a personas que las necesitan por motivos poéticos, políticos, burocráticos o del corazón – en especial a aquellas que necesitan casarse para conseguir asilo o permisos de trabajo y residencia en la UE pero en realidad no tienen una historia de amor.

Registros civiles alrededor del mundo ya están siendo infectados con más y más historias recicladas: lineares narrativas amorosas que caben en una ley en la que los bosques de nuestros amores vividos nunca podrán ser contenidos. [+ info]

Come with your lovers (fictitious or not) and donate your love story to our archive. It’s an easy, painless, anonymous gesture that can help save a person’s life. You can also request one if you need it…

The Love Stories Donation Desk transfers love stories from people who have them to people who need them for any poetic, bureaucratic, politic or heartfelt reasons – particularly to those who wish to marry in order to obtain EU asylum or work and residency permits but don’t really have a love story.

Registry offices around the world are already being infected with growing number of recycled stories: linear love narratives that can fit within a law in which the forests of the love we experience can never be contained. [+ info]

Written By
More from Antic Teatre Read More