—Mama, tu donaries la vida per un bilió de nens? Un bilió, eh! —Com? Què? —És igual. Tu…

- Max & Mum by Judit Oritz

BComú, after capping their own salaries, collected the excess into a €216.000 fund destined to 26 citizen initiatives….

- we take our hats off momentarily for BComú

El tot és la suma de les parts.

- Lema del mes