—Mama, tu donaries la vida per un bilió de nens? Un bilió, eh!
—Com? Què?
—És igual. Tu donaries la vida per mi, oi?
—Cada dia la dono per tu.